แบบขอใช้บริการ และแบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผู้ยื่นคำขอรับบริการ
ชื่อ - นามสกุล :  *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  *
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) :
สถานะภาพ :  *
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา :
มือถือ :
โทรศัพท์ :


การจัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
                               จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามที่อยู่ 
ที่อยู่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
   
                               จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามอีเมล 
อีเมล :
   
                               จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอทางโทรสาร 
โทรสาร :
   
                               มารับเอกสารที่ยื่นเรื่องขอด้วยตนเอง 


ข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการพร้อมเหตุผลประกอบในการขอรับบริการ
  มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o (รายละเอียด)
   
   ขอตรวจดู 
 
  ค่าธรรมเนียม (รายละเอียด)
   
  ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองถูกต้อง 
 
   
  ขอสำเนาลงแผ่นดิสเก็ต/แผ่นซีดี - รอม 
 
   
  อื่น ๆ 
 
 

กรุณาเลือก... ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

 
  หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้ร้องขอแล้ว กรุณากรอกแบบสอบถาม
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ที่เมนู แบบสอบถาม ขอบคุณครับ